Επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών – Επέμβαση- Καταστολή

Εισαγωγή

Επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών – Επέμβαση- Καταστολή

Η εκπαιδευτική ενότητα αυτή, αφορά τον δεύτερο «κρίκο» της αλυσίδας του διαδικτυακού προγράμματος «Δασικές Πυρκαγιές στο Ελλαδικό Χώρο» με στόχο να αναδείξει τους επιχειρησιακούς τρόπους επέμβασης καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που επιχειρούν σε μια δασική πυρκαγιά όπως, οχήματα, αεροσκάφη, σκαπτικά μηχανήματα, κλπ. καθώς και την επιχειρησιακή δράση τους.

Αναλύονται όλα τα είδη των μέσων και πως αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητά τους με στόχο την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο συντομότερο δυνατό χρόνο

Τίτλοι Μαθήματος


- Άμεση προσβολή (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα)

- Έμμεση προσβολή (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα)

Είδος και τύπος πυροσβεστικών οχημάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου. Αποτελεσματική εμπλοκή τους κατά περίπτωση και προτεινόμενη χρήση.

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις προσβολής

- Είδη και χρήση τους

- Τρόποι ανάπτυξης

- Διαχείριση και αξιοποίηση νερού

- Σκαπτικά μηχανήματα- μηχανήματα έργου

- Τα είδη των μηχανημάτων και η χρήση τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

- Επιχειρησιακή αξιοποίησή τους

- Βοηθητικά οχήματα

- Είδη και αξιοποίηση αυτών

- Μέσα ατομικής προστασίας

- Συνθήκες εγκλωβισμού, επικίνδυνες καταστάσεις και τρόποι διαφυγής

- Καταφύγιο πυρκαγιάς: συνθήκες εφαρμογής του

- Ασφάλεια χειριστών βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ